Gilla Skogsbärsfröjd på Facebook

KRAV

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för ekologisk mat. KRAV utgår från den ekologiska grunden och ställer dessutom höga kvalitetskrav på bland annat god djuromsorg, socialt ansvar och minskad klimatpåverkan. KRAV-certifierad mat odlas utan kemiska bekämpningsmedel och innehåller inga naturfrämmande tillsatser.

Om en produkt ska bli KRAV-märkt får man inte använda kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel
eller genmodifierade organismer, så kallade GMO. Enligt KRAV:s regler får man bara använda några få tillsatser i produkterna. Man får inte använda syntetiska ämnen som ändrar matens smak eller färg.

En KRAV-godkänd produktion kan bli underkänd om arbetsvillkor och sociala förhållanden vid produktionsplatsen är undermåliga. En produkt kan inte KRAV-märkas om det förekommer brott mot mänskliga rättigheter eller andra fall av social orättvisa i samband med produktionen. Att KRAV:s sociala regler efterlevs kontrolleras minst en gång per år.

KRAV-certifiering av vildväxande produktion
Bär som ska KRAV-certifieras får bara plockas i områden som är godkända av KRAV. Norra Sverige och Norrbotten har goda möjligheter att KRAV-certifiera skogsbären då de flesta skogar uppfyller de krav som KRAV-certifieringen ställer. För att kunna KRAV-certifiera bär, eller vildväxande produktion som det också kallas, måste bär-företaget göra en utredning och ta fram ett antal underlag som redovisar miljöpåverkan i området. Vi på Skogsbärsfröjd har KRAV-certifierat de skogar som bären kommer ifrån.

För att få sina produkter godkända som KRAV får inte bären plockas i områden som nyligen gödslats. Uppe i Kiruna, Gällivare och Pajala kommun gödslas det bara i ett fåtal skogsområden. Man får heller inte samla in vildväxande produktion, det vill säga plocka bären, närmare än 25 meter från vägar där trafiken överstiger i genomsnitt 3 000 fordon per dygn räknat under ett helt år, eller närmare än 25 meter från andra föroreningskällor, till exempel industrier, soptippar, järnvägar och jordbruksmark. Man får inte heller samla in vildväxande produktion som har nedsatt värde som livsmedel eller foder på grund av föroreningar i området. Man får inte heller samla in vildväxande produktion i områden där marken innehåller mer cesium än angivna gränsvärden. I Norrbotten är alla marker godkända med avseende på cesiumhalt.

Vid KRAV-certifiering av vildväxande produktion ska man dokumentera hanteringen i alla led från insamling, försäljning och förädling. Man ska kunna spåra ursprung av de förädlade produkterna och veta vem som plockat bären och var de kommer ifrån. Det företag som är KRAV-certifierad ska registrera alla plockare, detta för att KRAV ska kunna kontrollera att de sociala reglerna efterlevs. Plockarna ska bekräfta att de tänker följa reglerna för KRAV-certifierad vildväxande produktion. Kartor över godkända områden och eventuella underkända områden ska tillhandahållas till alla plockare och man ska informera både muntligt och skriftligt om vad som gäller. Ett KRAV-anslutet företag ska också redovisa till certifieringsorganet avtal, betalning och överenskommelser mellan företaget och de som säljer bären.

KRAV:s hemsida finns mer information om vad certifieringen innebär.

Nyhetsbrev

Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.

 

Skogsbärsfröjd AB | Bäckvägen 6 | SE-982 05 Puoltikasvaara | +46 73-038 20 11 | www.skogsbarsfrojd.se | info@skogsbarsfrojd.se | Design KE Webbdesign